Kategorija | Moj Android – PC Press
PC Press info: software, hardware, peopleware

Kategorija

aplikacije

Dolphin Browser
Dolphin Browser - 28. 08. 2012.;

Ako je ve­ro­va­ti zva­ničnoj sta­tis­ti­ci, Dolphin Browser (dolphin‑browser.com) pre­uzet je do sa­da vi­še od 12 mi­li­ona pu­ta! Za­što je baš on i­zbor mno­gih ni­je nam te­ško da shva­ti­mo, jer po­red to­ga što do­no­si desktop like is­kus­tvo sur­fo­va­nja nu­di i pre­gršt za­nim­lji­vih op­ci­ja. Po po­kre­ta­nju pro­gra­ma očeku­je vas na­slov­na stra­ni­ca ko­ja čuva thumbnail‑ove omi­lje­nih saj­to­va. Da­lje, sur­fo­va­nje...