PC Press info: software, hardware, peopleware

Dolphin Browser

Dolphin-browser-HDAko je ve­ro­va­ti zva­ničnoj sta­tis­ti­ci, Dolphin Browser (dolphin‑browser.com) pre­uzet je do sa­da vi­še od 12 mi­li­ona pu­ta! Za­što je baš on i­zbor mno­gih ni­je nam te­ško da shva­ti­mo, jer po­red to­ga što do­no­si desktop like is­kus­tvo sur­fo­va­nja nu­di i pre­gršt za­nim­lji­vih op­ci­ja. Po po­kre­ta­nju pro­gra­ma očeku­je vas na­slov­na stra­ni­ca ko­ja čuva thumbnail‑ove omi­lje­nih saj­to­va.

Da­lje, sur­fo­va­nje u ta­bo­vi­ma u Dolphin‑u i­zgle­da baš kao na računa­ru, jer se kar­ti­ce saj­to­va po­jav­lju­ju u gor­njem de­lu e­kra­na (i­znad a­dre­sne li­ni­je) i mo­guće ih je do­da­va­ti/u­kla­nja­ti sa e­kra­na na kla­sičan način. Browser podr­­ža­va i­zda­va­nje ko­man­di pu­tem „crta­nja“ prsti­ma (gestures), po­se­du­je Sonar fun­kci­ju za gla­sov­nu kon­tro­lu, a ima i bo­ga­tu pa­le­tu do­da­ta­ka ko­ji pro­ši­ru­ju o­snov­nu fun­kci­onal­nost pro­gra­ma. Va­lja na­po­me­nu­ti da Dolphin ne­ke op­ci­je (na pri­mer, pris­tup omi­lje­nim saj­to­vi­ma) čuva u sidebar‑ovi­ma, ko­ji­ma se pris­tu­pa „pov­lačenjem“ e­kra­na u le­vu ili de­snu stra­nu.

U pi­ta­nju je ve­oma brz browser, ko­ji nu­di sve­den u­prav­ljački in­ter­fejs i pre­gršt op­ci­ja. Spu­ta­vaju ga lo­ši re­zul­ta­ti na tes­to­vi­ma, prven­stve­no ka­da je po­mo­dni HTML5 u pi­ta­nju.


Adresa za preuzimanje:Dolphin-Browser-QR

* Ovaj tekst je star 2219 dana, pa neke činjenice u međuvremenu mogu biti izmenjene

Srodne vesti:


[kml_flashembed movie="/wp-content/banner/PCPress-Show-Banner-h.swf" height="60" width="468" wmode= "transparent" /]

Comments are closed.